Nước sông Đồng Nai

Nếu đánh giá chung thì môi trường nước trên hệ thống lưu vực sông Đồng Nai 2 năm qua được cải thiện theo chiều hướng tốt hơn. Tuy nhiên, ở một số đoạn sông chảy qua các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và đô thị – vẫn còn xảy ra tình trạng ô nhiễm cục bộ do nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt. Cụ thể như năm 2018, Trung tâm quan trắc môi trường miền Nam quan trắc 5 đợt tại 49 điểm trên hệ thống lưu vực sông Đồng Nai thì chất lượng nước ở thượng nguồn khá tốt. Nhưng vẫn còn một số vị trí chất lượng nước giảm và còn ô nhiễm cục bộ là hồ Trị An (do có nhiều loại tảo xanh), sông Thị Vải (Đồng Nai), cảng Phú Định trên sông Chợ Đệm, hạ nguồn cảng Tân Thuận (TP.Hồ Chí Minh), cửa sông Thị Tính (Bình Dương)… Bộ Tài nguyên – môi trường đã yêu cầu các tỉnh, thành có những điểm ô nhiễm cục bộ phải xử lý sớm để đảm bảo chất lượng nước mặt.

Trả lời